Kategórie

Akcia

Všeobecné obchodné podmienky


1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi obchodníkom, ktorým je A-PEMA, s.r.o., so sídlom Hurbanova 3807/21, 03601 Martin, IČO: 43850863, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka č. 4.19817/L (ďalej len "obchodník") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu obchodníka.

Kontaktné údaje obchodníka:
A-PEMA, s.r.o., Hurbanová 3807/21, 03601 Martin
IČO: 43850863
DIČ: 2022489139
IČ DPH: SK2022489139
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka c. vl.c.4.19817/L

Prevádzka:
A-PEMA, s.r.o., Severná 14, 03601 Martin
Telefón: +421 911 532545
Email: info@apema.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dohľadu
za@soi.sk
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
https://www.soi.sk
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je A-PEMA,s.r.o. , Hurbanova 3807/21, 03601 Martin, IČO: 43850863, DIČ: 2022489139 (ďalej len predávajúci) a kupujúcim , ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, a to na internetových stránkach www.stolicka-stol.sk
Kontaktné údaje predávajúceho:
Tel: +421 911 532545
Mail: info@apema.sk
Poštová adresa: Severná 14, 03601, Martin
1.1. Tieto obchodné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že obchodník a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, doby zodpovednosti za vady a pod.). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
1.2. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie akákoľvek zmluva o dodaní alebo poskytnutí ďalšieho produktu, ktorý súvisí s predmetom zmluvy uzavretej na diaľku bez ohľadu na to, či produkt dodá alebo poskytne obchodník alebo iná osoba na základe dohody s obchodníkom.
1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje obchodník zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
1.4. Obchodník si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje obchodník. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.
1.5. V prípade, že obchodník nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskej únie alebo v týchto obchodných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči obchodníkovi prostredníctvom príslušného súdu.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci obchodníkovi vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke obchodníka, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).
2.2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému obchodníka (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
2.3. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že obchodníkovi bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.
2.4. Obchodník následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o obchodníkovi (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.
2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.
2.6. Obchodník jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:
a) o hlavných vlastnostiach produktu v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a produktu informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka,
b) o obchodnom mene a sídle obchodníka alebo osoby, v mene ktorej obchodník podniká informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka a v čl. 1 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
c) o telefónnom čísle obchodníka, o adrese elektronickej pošty obchodníka a o ďalších prostriedkoch on-line komunikácie kupujúceho s obchodníkom informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka a v čl. 1 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
d) o adrese obchodníka, alebo osoby, ktorá v mene obchodníka koná, na ktorej môže kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti za vady tovaru alebo služby, odstúpenie od zmluvy, podať žiadosť o nápravu alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladoch a poplatkoch, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka,
f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa obchodník zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu informoval v príslušných článkoch týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
g) o existencii a dĺžke trvania zákonnej zodpovednosti obchodníka za vady tovaru, digitálneho obsahu a digitálnej služby a dostupnosti spotrebiteľskej záruky, ak ju obchodník alebo výrobca poskytuje a o postupoch uplatňovania a vybavovania zodpovednosti za vady, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
h) o existencii a dĺžke trvania zodpovednosti za vady služby a postupe pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady služby informoval v príslušných článkoch týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
i) o podmienkach popredajného servisu v príslušných článkoch týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
j) o kompatibilite a interoperabilite vecí s digitálnymi prvkami, digitálneho obsahu a digitálnej služby o ktorých obchodník vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, kupujúceho informoval pri jednotlivých produktoch na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka,
k) o práve spotrebiteľa podať obchodníkovi žiadosť o nápravu s uvedením osobitného odkazu na webové sídlo, na ktorom sú zverejnené informácie o príslušnom subjekte alternatívneho riešenia sporov informoval v čl. 11 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
l) o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
m) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 a v prílohe týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka; obchodník zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka
n) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru obchodníkovi podľa § 21 ods. 3 Zákona 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon") a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 10 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
o) o povinnosti kupujúceho uhradiť obchodníkovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 21 ods. 5 Zákona, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil obchodníkovi výslovný súhlas podľa § 17 ods. 10 písm. c). Zákona informoval v čl. 10 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
p) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
q) o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa obchodník zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka,
r) o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
s) o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
t) o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť obchodníka a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
u) o funkčnosti veci s digitálnymi prvkami, digitálneho obsahu a digitálnej služby, vrátane dostupných technických ochranných opatrení informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
v) o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa obchodník zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
w) o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
x) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
y) o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka.
2.7. Ak obchodník nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa bodu 2.6. písm. e) týchto obchodných podmienok alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa bodu 2.6. písm. n) týchto obchodných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

3. Práva a povinnosti obchodníka

3.1. Obchodník je povinný:
a) dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.6. vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
d) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
3.2. Obchodník má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
3.3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný obchodník dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými podmienkami, je obchodník povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, resp. stornovať objednávku. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané obchodníkom ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je obchodník oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, obchodník je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci bol obchodníkom oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
4.2. Kupujúci je povinný:
a) prevziať objednaný a dodaný tovar,
b) zaplatiť obchodníkovi dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
4.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície bude uvedená v akceptácii objednávky podľa bodu 2.4. týchto obchodných podmienok. Doba dodania tovaru je obvykle 3 dni až 4 týždne. Lehota na doručenie tovaru prepravnou spoločnosťou, alebo výrobcom je pri tuzemských prepravcoch maximálne do 3 dní a pri zahraničných prepravcoch do 10-14 dní. Pri produktoch vyrobených z dreva, môže byť termín dodania až 2-3 mesiace.
5.2. Ak sa obchodník a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, obchodník je povinný dodať tovar kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak obchodník nesplnil svoj záväzok dodať tovar v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal tovar v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak obchodník nedodá tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
5.3. Obchodník je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.
5.4. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia. Vzorkovníky látok, kovu a dreva uvedené na stránkach www.stolicka-stol.sk boli transformované do elektronickej podoby s vysokými ohľadmi na kvalitu a vernosť podania. Avšak jednotlivé monitory a LCD panely môžu vykazovať rôzne odlišnosti, podobne ako u tlačených materiálov. U drevených častí, keďže sa jedná o prírodné drevo, jednotlivé časti morené rovnakým moridlom môžu vykazovať mierne farebné odlišnosti. Morenie zvýrazňuje štruktúru dreva a prírodné osobitosti rastu dreva. Niektoré úpravy dreva ako napríklad morenie B130 Antique Classic sa robia aj s mechanickou zmenou tvaru dreva (vytvárajú sa diery imitujúce červotoča aby sa dosiahol efekt produktu z obdobia Antiky). 
5.5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je obchodníkom alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je obchodníkom alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).
5.6. V prípade, ak obchodník dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť obchodníkovi kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.
5.7. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká obchodníkovi nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.
5.8. Kúpna zmluva je uzavretá s rozväzovacou podmienkou s tým, že ak kupujúci neuhradí obchodníkovi dohodnutú kúpnu cenu v zmysle bodu 4.2. týchto obchodných podmienok v lehote 15 dní od výzvy obchodníka na prevzatie tovaru, zmluva sa od začiatku ruší, zmluvné strany si vrátia alebo nahradia všetky prijaté plnenia a obchodník nadobúda právo voľne disponovať s objednaným tovarom.
5.9. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu obchodníka. V prípade zistenia existencie vady tovaru a/alebo v prípade ak zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar) je zástupca obchodníka povinný na žiadosť kupujúceho vyhotoviť Zápis o škode s uvedením rozsahu a povahy vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí kupujúci. Na základe takto vyhotoveného zápisu doručeného obchodníkovi môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných podmienok uplatniť zodpovednosť za vady tovaru u obchodníka alebo u inej osoby, o ktorej obchodník oboznámil kupujúceho pred uzavretím zmluvy alebo pred odoslaním objednávky (ďalej len „určená osoba“). V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru obchodníkovi znáša obchodník.
5.10. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru obchodníkom v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a obchodník je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia bez toho aby boli kupujúcemu účtované ďalšie poplatky.
5.11. Ceny na internetovej stránke www.stolicka-stol.sk, sú vždy uvázdané ako cena za 1ks tovaru/sadu.
5.12. Základná ceny prepravy je 6,90 EUR. Je to základná cena, ktorá sa pre každý tovar určuje zvlášť, pričom cena sa líši podľa druhu tovaru, hmotnosti tovaru, vzdialenosti pri preprave a ďalších dodatočných podmienkach prepravy.

6. Kúpna cena

6.1. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi obchodníkom a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len "kúpna cena"). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, obchodník doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh obchodníka na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť obchodníkovi kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet obchodníka, uvedeným v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke obchodníka v čase pred prevzatím tovaru.
6.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí obchodníkovi kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet obchodníka.
6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť obchodníkovi kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
6.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí obchodníkovi celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, obchodník je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.
6.6. Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a obchodník tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
6.7. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od obchodníka alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď obchodník umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. Zodpovednosť za vady

8.1. Obchodník zodpovedá za akúkoľvek vadu, ktorú má predaný tovar v čase jeho dodania a ktorá sa prejaví do dvoch rokov od dodania tovaru. Pri použitom tovare sa môžu zmluvné strany dohodnúť na kratšej dobe zodpovednosti obchodníka za vady, nie však kratšej ako jeden rok od dodania tovaru. Ak sa vada prejaví do uplynutia tejto doby, predpokladá sa, že ide o vadu, ktorú mal tovar už v čase dodania. To neplatí ak sa preukáže opak alebo ak je tento predpoklad nezlučiteľný s povahou tovaru alebo vady.
8.2. Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi prvkami, pri ktorej sa má digitálny obsah dodávať alebo digitálna služba poskytovať nepretržite počas dohodnutej doby, obchodník zodpovedá za každú vadu, ktorá sa vyskytne alebo prejaví počas celej dohodnutej doby, najmenej však počas dvoch rokov od dodania veci s digitálnymi prvkami.
8.3. Ak obchodník zodpovedá za vadu predaného tovaru, kupujúci má voči nemu právo na odstránenie vady opravou alebo výmenou (§ 623 Občianskeho zákonníka), právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť (§ 624 Občianskeho zákonníka).
8.4. Kupujúci môže uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady len ak vytkol vadu do dvoch mesiacov od zistenia vady, najneskôr však do uplynutia doby zodpovednosti obchodníka za vady.
8.5. Obchodník alebo určená osoba poskytne kupujúcemu písomné potvrdenie o vytknutí vady bezodkladne po vytknutí vady kupujúcim. V potvrdení o vytknutí vady uvedie obchodník lehotu, v ktorej bude vada odstránená. Táto lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť.
8.6. Obchodník alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o vytknutí vady tovaru vo vhodnej forme zvolenej obchodníkom, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vytknuté vady tovaru a ešte raz poučí kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 a § 624 Občianskeho zákonníka.
8.7. Kupujúci má právo zvoliť si odstránenie vady výmenou tovaru alebo opravou tovaru. Kupujúci si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný, alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady spôsobil obchodníkovi neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti.
8.8. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, môže kupujúci požadovať jej bezplatné odstránenie. Obchodník vadu odstráni v primeranej lehote. Primeranou lehotou sa rozumie najkratší čas, ktorý obchodník potrebuje na posúdenie vady a na opravu alebo výmenu tovaru s prihliadnutím na povahu tovaru a povahu a závažnosť vady.
8.9. Obchodník môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné , alebo ak by si s ohľadom na všetky okolnosti vyžadovali neprimerané náklady.
8.10. Na účely opravy alebo výmeny kupujúci odovzdá alebo sprístupní tovar obchodníkovi alebo ním určenej osobe.
8.11. Obchodník dodá opravený tovar alebo náhradný tovar kupujúcemu na vlastné náklady rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým mu kupujúci dodal vadný tovar, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak kupujúci neprevezme tovar v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy ju mal prevziať, môže obchodník tovar predať. Ak ide o tovar väčšej hodnoty, obchodník kupujúceho o zamýšľanom predaji vopred upovedomí a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.
8.12. Obchodník bezodkladne po predaji vyplatí kupujúcemu výťažok z predaja tovaru po odpočítaní nákladov, ktoré účelne vynaložil na jeho úschovu a predaj, ak kupujúci uplatní právo na podiel z výťažku v primeranej lehote uvedenej obchodníkom v oznámení o zamýšľanom predaji tovaru.
8.13. Ak obchodník odmietne zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi kupujúcemu. Ak kupujúci znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukáže zodpovednosť obchodníka za vadu, môže vytknúť vadu opakovane a obchodník nemôže odmietnuť zodpovednosť za vadu.
8.14. Kupujúci má voči obchodníkovi právo na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s vytknutím vady, za ktorú zodpovedá obchodník, a uplatnením práv zo zodpovednosti za vadu. Kupujúci musí svoje právo uplatniť u obchodníka najneskôr do dvoch mesiacov od dodania opraveného alebo náhradného tovaru, vyplatenia zľavy z ceny alebo vrátenia ceny po odstúpení od zmluvy, inak právo zanikne.
8.15. Kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty, ak obchodník tovar neopravil ani nevymenil, alebo obchodník odmietol vadu odstrániť na základe bodu 8.9., alebo má tovar rovnakú vadu napriek oprave alebo výmene tovaru, alebo je vada tak závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z kúpnej ceny, resp. odstúpenie od zmluvy, alebo obchodník vyhlásil, resp. je to z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre kupujúceho.
8.16. Ak sa zmluva týka kúpy viacerých tovarov, kupujúci môže odstúpiť od nej len vo vzťahu k vadnému tovaru. Vo vzťahu k ostatným tovarom môže odstúpiť od zmluvy len ak nemožno dôvodne očakávať, že bude mať záujem ponechať si ostatné tovary bez vadného tovaru.
8.17. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa bodu 8.15., ak sa kupujúci spolupodieľal na vzniku vady, alebo ak je vada zanedbateľná.
8.18. Obchodník po odstúpení od zmluvy kupujúcim a vrátení tovaru späť obchodníkovi, vráti kupujúcemu kúpnu cenu najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru alebo po preukázaní, že kupujúci tovar zaslal obchodníkovi, podľa toho, ktorý okamih nastane skôr. Obchodník vráti kúpnu cenu alebo vyplatí zľavu kupujúcemu rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri zaplatení kúpnej ceny, pokiaľ kupujúci výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady.
8.19. Na vybavovanie zodpovednosti za vady sa vzťahuje čl. 8 týchto obchodných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený a informovaný o podmienkach a spôsobe uplatňovania zodpovednosti za vady tovaru vrátane údajov o tom, kde možno zodpovednosť za vady uplatniť tak, že umiestnil tieto obchodné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka a kupujúci mal možnosť si ich v čase pred odoslaním objednávky prečítať.
8.20. Zodpovednosť za vady sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od obchodníka prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu obchodníka.
8.21. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť zodpovednosť za vady v prevádzkarni obchodníka alebo u určenej osoby tak, že doručí tovar do prevádzkarne obchodníka alebo prevádzkarne určenej osoby a doručí obchodníkovi, resp. určenej osobe prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo (ďalej len „Oznámenie o vytknutí vady“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie zodpovednosti za vady, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka. Obchodník odporúča tovar pri jeho zasielaní poistiť. Zásielky na dobierku obchodník ani určená osoba nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o vytknutí vady pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Zoznam určených osôb je uvedený na príslušnej podstránke elektronického obchodu alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť obchodník.
8.22. Konanie týkajúce sa zodpovednosti za vady tovaru, ktorý sa dá doručiť obchodníkovi začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie Oznámenia o vytknutí vady tovaru obchodníkovi alebo určenej osobe,
b) doručenie tovaru od kupujúceho obchodníkovi alebo určenej osobe,
c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru obchodníkovi alebo určenej osobe, ak sú tieto údaje nevyhnutné na identifikáciu vady tovaru a opravu tovaru;
8.23. Ak je predmetom vytknutia vady tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť obchodníkovi alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 8.22 písm. a) a c) týchto obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky tovaru obchodníkom alebo treťou osobou určenou obchodníkom. Konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť obchodníkovi alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však obchodník alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o vytknutí vady obchodníkovi, konanie začína dňom doručenia Oznámenia obchodníkovi.
8.24. Obchodník pri odstránení vady zabezpečí odstránenie tovaru a inštaláciu opraveného tovaru alebo náhradného tovaru, ak si to výmena alebo oprava tovaru vyžaduje.
8.25. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorá bola spôsobená nesprávnou montážou, alebo inštaláciou tovaru, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby v zmysle § 619 ods. 4 Občianskeho zákonníka.
8.26. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť obchodníkovi, resp. oprávnenej osobe. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je obchodník alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia vytknutia zodpovednosti za vady.
8.27. Zodpovednosť sa nevzťahuje na vady, na základe ktorých si kupujúci s obchodníkom v dobe uzatvárania zmluvy dohodli zníženú cenu a o ktorých s prihliadnutím k tejto okolnosti musel kupujúci vedieť.
8.28. Obchodník nezodpovedá za vady tovaru:
a) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti obchodníka za vadu tovaru do uplynutia doby zodpovednosti obchodníka za vady tovaru,
b) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
c) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
d) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
e) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
h) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
i) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi obchodníka v súlade s bodom 5.9. týchto obchodných podmienok, neskoršie vytknutie vady tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že vytknuté vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.
8.29. O výsledku vybavenia vytknutia zodpovednosti za vady bude obchodník informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení vytknutia zodpovednosti za vady.
8.30. Zasielané tovary športovej výživy, potraviny v darčekových košoch a krmivá pre zvieratá majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby, v prípade kratšej exspiračnej doby kontaktuje obchodník kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom a zásielka je odoslaná iba so súhlasom kupujúceho.
8.31. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie vytknutia zodpovednosti za vady sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
8.32. Vybavenie uplatnenej zodpovednosti za vady sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o vytknutí vady a v potvrdení o vytknutí vady tovaru podľa bodu 8.6. týchto obchodných podmienok.
8.33. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal obchodníka o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.2. týchto obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok konania o zodpovednosti za vady bude prípadné opätovné vytknutie tej istej jedinečnej vady (nie vady rovnakého druhu) bez predloženia znaleckého odborného posudku alebo odborného stanoviska vydanými akreditovanou, autorizovanou alebo notifikovanou osobou, zamietnuté.
8.34. Ustanovenia čl. 8 týchto obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka.

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť obchodníkovi v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť obchodníkovi v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
9.3. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Prihlásenie / Môj účet".
9.4. Obchodník týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), obchodník ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané obchodníkom v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
9.5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže obchodník po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.
9.6. Obchodník sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
9.7. Obchodník vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných podmienkach.
9.8. Obchodník vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.
9.9. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že obchodník mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných podmienok preukazujúce totožnosť obchodníka,
b) kontaktné údaje obchodníka, resp. zodpovednej osoby obchodníka,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi obchodníkom a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
d) že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
e) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia, že oprávneným záujmom, ktorý obchodník sleduje, je priamy marketing,
f) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
9.10. Obchodník vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
9.11. Obchodník v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:
a) totožnosť a kontaktné údaje obchodníka a v príslušných prípadoch zástupcu obchodníka,
b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
d) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje obchodníka alebo tretia strana,
e) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
f) v relevantnom prípade informáciu o tom, že obchodník zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
h) informácie o existencii práva požadovať od obchodníka prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
j) informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
k) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;
Kupujúci má právo získať od obchodníka kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže obchodník účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.
9.12. Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 9.11. písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 9.11., žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.
9.13. Kupujúci má právo u obchodníka namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, obchodník ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky obchodníkovi a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.
9.14. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
9.15. Obchodník prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 9.11. v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Obchodník poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.
9.16. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne obchodník kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.
9.17. Obchodník oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:
Quality Delivery Logistics, s.r.o., Sládkovičova 27/A, 97405 Banská Bystrica , IČO: 55 674 844 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 47169/S
TOPTRANS EU, a.s., so sídlom Na Priehon 50, 949 01 Nitra, IČO: 36 703 923, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa, Vložka č.10363/N

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Ak obchodník nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností obchodníka vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, je obchodník povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, resp. stornovať objednávku ak kúpna zmluva ešte nebola uzavretá. Stornovať objednávku môže kupujúci telefonicky alebo doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané obchodníkom ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je obchodník oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, obchodník je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.
Ak obchodník z vyššie uvedených dôvodov nie je schopný dodať kupujúcemu tovar v cene, ktorá je uvedená v objednávke a túto skutočnosť oznámi kupujúcemu pred záväznou akceptáciou objednávky, obchodník nie je povinný akceptovať návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy.
V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, resp. stornuje objednávku z dôvodov uvedených v tomto bode týchto obchodných podmienok, je obchodník povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia bez toho aby boli kupujúcemu účtované ďalšie poplatky.
10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 19 a nasl. Zákona v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o dodaní digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak obchodník včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 15 Zákona.
10.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
10.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.
10.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
10.6. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu. Kupujúci môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných podmienok.
10.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných podmienok musí obsahovať informácie, na základe ktorých obchodník dokáže jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností identifikovať objednávku a produkt, ktorý chce zákazník vrátiť. Takými sú napr. aj informácie požadované vo vzorovom formulári na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných podmienok: identifikácia kupujúceho, dátum prípadne číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru. Odporúčame uviesť aj preferovaný spôsob, akým má obchodník vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.
10.8. Obchodník je povinný bezodkladne po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o jeho doručení na trvanlivom médiu, ak kupujúci odstúpil od zmluvy použitím osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, ktoré sú dostupné v on-line rozhraní obchodníka.
10.9. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. To neplatí, ak sa zmluvné strany výslovne dohodnú na ďalšom trvaní doplnkovej zmluvy. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 21 ods. 3 a 5, a v ust. § 22 ods. 3 Zákona a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.
10.10. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať obchodníkovi alebo osobe poverenej obchodníkom na prevzatie tovaru. To neplatí, ak obchodník navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
10.11. Kupujúci je povinný doručiť obchodníkovi tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.
10.12. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku obchodník nepreberá. Obchodník je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Obchodník nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť obchodníkovi, ibaže obchodník navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
10.13. Obchodník je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby v rozsahu zodpovedajúcom odstúpeniu od zmluvy ak kupujúci neodstúpil od celej zmluvy uzavretej na diaľku ale odstúpil iba vo vzťahu ku konkrétnym produktom. Obchodník nemôže kupujúcemu účtovať dodatočné náklady za dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky.
10.14. Obchodník nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob dodania ako je najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný obchodníkom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na dodanie , ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší spôsob dodania ponúkaný obchodníkom.
10.15. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru obchodníkovi alebo osobe poverenej obchodníkom na prevzatie tovaru. To neplatí, ak obchodník súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 15 ods. 1 písm. g) Zákona.
10.16. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si obchodník nesplnil informačnú povinnosť o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 15 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
10.17. Obchodník je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.
10.18. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí obchodníkovi tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť obchodníkovi:
a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
b) náklady, ktoré vznikli obchodníkovi v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.
Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu obchodných podmienok uhradiť obchodníkovi náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
10.19. Jednostranné započítanie pohľadávok obchodníka a kupujúceho, ktoré vzniknú odstúpením od zmluvy podľa § 19 ods. 1 Zákona sa zakazuje.
10.20. V súlade s ust. § 19 ods. 1 Zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
- dodanie tovaru vyrobeného podľa špecifikácií kupujúceho alebo tovaru vyrobeného na mieru, (napríklad definovanie alebo výber rozmeru pre výrobu produktu, výber poťahových materiálov, výber povrchových úprav dreva a kovu atď.)

- dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze,
- dodanie tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
- dodanie zvukových záznamov, obrazových záznamov, audiovizuálnych záznamov alebo softvéru predávaných v ochrannom obale, ktorý bol po dodaní porušený,
- dodanie tovaru, ktorý vzhľadom na svoju povahu môže byť po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
- dodanie digitálneho obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy začatím dodávania digitálneho obsahu, a obchodník poskytol o tom kupujúcemu potvrdenie,
- poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po plnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
10.21. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
11.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona.
11.4. Spotrebiteľ má právo podať obchodníkovi žiadosť o nápravu, ak medzi spotrebiteľom a obchodníkom vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa spotrebiteľ domnieva, že obchodník porušil iné práva spotrebiteľa. Ak obchodník na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s obchodníkom je Slovenská obchodná inšpekcia P.O.Box 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
11.5. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
11.6. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
11.7. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
11.8 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetových stránkach www.stolicka-stol.sk .

Príloha č. 1 : Formulár na odstúpenie od zmluvy
Príloha č. 2 : Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy
Príloha č. 3 : Reklamačný formulár
Príloha č. 4 : Formulár na uplatnenie práv súvisiacich s ochranou osobných údajov